İletişim 0 ( 212 ) 497 03 03

Tarihçe

Vakıf Resmi Senedinde Vakfın gayesi; ülkemizde milli bütünlük, hür teşebbüs, sosyal barış ve adalet esaslarına dayalı demokratik, parlamenter rejime bağlılığın manâ, duygu, düşünce ve davranış alanında güçlenmesi, daha güçlü, daha müreffeh bir "Türkiye" için gerekli ekonomik yapının oluşması, hızlı, dengeli, plânlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, daima çağın şartlarına uygun hayat standardına ulaşılması için ilmî ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edilmesi, her zaman kendi kendine yeterli bir toplum oluşması, aziz ve necip Türk milletinin geleceği, Türk devletinin bekası için millî, mânevî, insânî değerlerle mücehhez bilgili ve faziletli nesiller yetiştirilmesine hizmet maksadıyla çalışmalar yapmak ; üyeleri arasında dayanışma, bilgi, görüş, tecrübe alışverişini ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

Kuruluş Tarihi :
16 Kasım 1988

Vakfın Organları :
Genel Kurul, Mütevelli Heyeti ve Denetçilerden ibarettir.

Genel Kurul -  Kurucular ( Genel Kurul Tabi Üyeleri )
1 - Prof.Dr.Selim AİM
2 - Ali COŞKUN
3 - Ahmet İYİOLDU
4 - Dr.Alaattin BÜYÜKKAYA
5 - Dr.Cezmi BAYRAM
6 - Mehmet Esat GÜÇHAN
7 - Mustafa Gündüz SEVİLGEN
8 - Yrd.Doç.Dr.Hasan LÖK
9 - Hanefi POLAT ( Müteveffa ) – Yerine : Rifat BESCELİ
10 - Hasan TURAN ( Müteveffa ) – Yerine : Fuat TURAN
11 - İlhan KARAVELİOĞLU
12 - İsmet ANAÇ
13 - Doç.Dr.Kahraman EMMİOĞLU
14 - Mustafa ÖNCEL
15 - Mustafa EKİNCİ
16 - Mustafa Şevki KAVURMACI
17 - Melek ARAS
18 - Mustafa BALLI
19 - Namık Kemal ZEYBEK
20 - Prof.Dr.Mustafa Nevzat KOR
21 - Prof.Dr.Ömer Alparslan AKSU
22 - Ömer Faruk BERKSAN
23 - Dr.Özcan BOLCAN ( Müteveffa ) Yerine : Faik BİLGİ
24 - Rasim CİNİSLİ
25 - Abdurrahman Selçuk BERKSAN
26 - Taner HACIARİFKAPTANOĞLU ( Müteveffa ) – Yerine : A.Hamdi İSHAKOĞLU ( Müteveffa )
– Yerine : Turgut YALVAÇ
27 - Sedat KALSIN

Genel Kurul
Genel Kurul, Vakıf çalışmalarına mevzuat ve vakıf resmi senedi çerçevesinde yön veren esas organdır. Vakıfın idaresiyle yükümlü ve sorumlu olan Mütevelli Heyeti’ni seçmek, denetlemek, denetçiler raporlarını değerlendirmek, Mütevelli Heyeti’ni ve denetçileri ibra etmek, Vakıf şubelerinin açılmasını karara bağlamak, Mütevelli Heyeti’nin sunacağı konularda karar vermek, vakfın dağılması halinde mal varlığının tercihen benzer gayeye hizmet eden kurum veya kuruluşlara devredilmesine karar vermek Genel Kurul’un görev ve yetkileri arasındadır.

Şeref Üyeleri
Vakfa yararlı olan veya olacak gerçek ve hükmi şahıslar veya görev sahiplerinin Mütevelli Heyeti’nin teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile şeref üyeliğine seçilmeleri mümkündür.
- Mütevelli Heyeti
Mütevelli Heyeti Genel Kurul’ca seçilen 9 üyeden teşekkül eder. Mütevelli Heyeti üyeliği seçimi iki yılda bir yapılır. Her seçim döneminde Mütevelli Heyeti üyelerinin üçte biri yenilenir. Tasnif sonucu Mütevelli Heyeti teşekkül ettikten sonra rey alan diğer üyeler aldıkları rey adedi sırasına göre Mütevelli Heyeti yedek üyesi kabul edilirler. Eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Mütevelli Heyeti, Vakıf Resmi senedi, Genel Kurul’un tavsiyeleri ve mevzuat hükümlerine göre vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur.

Denetçiler
Genel Kurul, kendi arasında veya dışarıdan üç kişiyi iki yıl için Denetçi olarak seçer. Üç kişide yedek üye seçilir. Aynı kişilerin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler yılda en az iki defa vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceler görüşlerini ve tavsiyelerini bir raporla Genel Kurul Divan Başkanlığı’na ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na sunarlar.