İletişim 0 ( 212 ) 497 03 03

Vakıf Senedi

İŞ DÜNYASI VAKFI

RESMİ SENEDİ

KURULUŞ YILI: 1988

Ayet-i Kelime:

“Sevdiğiniz şeylerden sarfetmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. Her ne sarfederseniz şüphesiz Allah onu bilir.” (Al-i İmrân Sûresi, Ayet: 92)

Hadis-i Şerif:

İnsanoğlu ölünce yaptığı işler kesilir.
Ancak üç kişinin bıraktığı iş devam eder;
a) Sadaka-ı Cariye (Kesintisiz Hayri Yatırımlar)
b) İnsanlığa yararlı bilgi bırakanlar
c) Anne-babasına dua eden erdemli evlat. (Müslim, Vasiyye, 14)

İŞ DÜNYASI VAKFI RESMİ SENEDİ

İŞ DÜNYASI VAKFI Resmi Senedi, 27.6.1988 tarih ve 39808 sayı ile İSTANBUL 8.Noterliğinde tanzim edilmiş, İSTANBUL 5.Asliye Hukuk Mahkemesince 18.7.1988 tarihinde E.1988/316, K. 1988/350 sayılı karar ile tescil ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce de 16.11.1988 tarih ve 19991 sayılı Resmi Gazetede ilan olunmuştur.

MADDE 1 VAKFIN ADI VE MERKEZİ:
Vakfın adı “İŞ DÜNYASI VAKFI” (İDV)’dır. Bu resmi senette kullanılacak vakıf kelimesi ile bu vakıf kast ve ifade edilmiştir. Vakfın merkezi İstanbul’dadır. Vakıf gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında şube ve bürolar açabilir. Temsilcilikler verebilir.
Vakfın kuruluş adresi: İstanbul Beyazıt-Mercan Semaver Sokak No:21’dedir.

MADDE 2 VAKFIN GAYESİ:
A- BAŞLANGIÇ
Vakfın gayesi ülkemizde milli bütünlük, hür teşebbüs, sosyal barış ve adalet esaslarına dayalı demokratik, parlementer rejime bağlılığın mâna, duygu, düşünce ve davranış alanında güçlenmesi, daha güçlü, daha müreffeh bir TÜRKİYE için gerekli ekonomik yapının oluşması, hızlı, dengeli, planlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve daima çağın şartlarına uygun hayat standardına ulaşılması için ilmî ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, her zaman kendi kendine yeterli bir toplum oluşması, aziz bekası için millî, mânevî, insanî değerlerle mücehhez bilgili ve faziletli nesiller yetiştirilmesine hizmet maksadıyla çalışmalar yapmak; üyeleri arasında dayanışma, bilgi, görüş, tecrübe alışverişini ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.
B- FAALİYET VE TASARRUFLAR
Vakıf gayesine ulaşmak maksadıyla aşağıdaki faaliyet ve tasarruflarda bulunur.
I) FAALİYETLER:
a) Sosyal, ekonomik, mâli ve kültür hayatımızla ilgili ilmî araştırmalar yapar veya yaptırır.
b) Sosyal, ekonomik, mâli ve kültürel konularda konferans, seminer, açık oturum, panel vb. toplantılar düzenler veya iştirak eder. Çeşitli mesleki kurslar açar.
c) Gazete, dergi, kitap, broşür vb. yayınlar yapar. Bu yayın vasıtalarıyla düşünce ve görüşlerini ilgililere ve kamu oyuna duyurur. Tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.
d) Sosyal, ekonomik, mâli ve kültürel konularda döküman toplar, değerlendirir, araştırmacıların hizmetine sunar. Arşiv ve kütüphane kurar.
e) Vakfın faaliyet alanı ile ilgili konularda resmi merciler ile çeşitli daire, teşkilat, komisyon, kurul, komite gibi kuruluşlarla münasebet kurmaya ve bunların çalışmalarına katılmaya gayret eder.
f) Ülke ekonomisi ve iş hayatıyla ilgili konuların tartışıldığı yurt içi ve yurt dışındaki çalışma ve toplantılara katılır.
g) Ekonomik işlerde en üst seviyede sorumluluk taşıyanlar arasında bilgi, görüş ve tecrübe alışverişini sağlayacak şekilde sürekli bağımsız görüşme ve tartışma imkânları sağlar.
h) Kamu ve özel teşebbüsün yetkili yöneticileriyle ilmî çalışma ve araştırma yapanları bir araya getirmeye, bu kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamaya, dayanışmayı ve bilgi alışverişini temin etmeye gayret sarfeder.
ı) Ülke ekonomisine katkıda bulunmak, yatırımlar için gerekli kaynak ve sermaye eksikliğini
gidermek için gerekli çalışma ve araştırmaları yapar veya yaptırır.
i) Türkiye’de ekonomik gelişmelere göre yatırım potansiyeli ile yatırım yapılabilecek yeni alanları araştırır ve yatırımcılara tanıtır.
k) Ülke ekonomisine ve millî menfaatlere yararlı yatırımların yapılmasına ve bu yatırımların
daha üst seviyelerde gerçekleşmesi, entegre hale gelmesi için gerekli ortamın
hazırlanmasında katkıda bulunur.
l) Üyelerine daha faydalı hizmet vermek ve daha güçlü bir şekilde temsil etmek için
teşkilatlanır.
m) Üyeleri ve gereğinde başkaları için danışmanlık hizmetleri ifa eder.
n) Vakıf gayesine uygun olarak, kabiliyetli, çalışkan ve fakat maddî imkandan mahrum, lisans ve lisans üstü ilmî çalışma ve araştırma yapan Türk çocuklarının yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini, ilmî çalışma ve araştırma ve incelemelerini sağlayacak şekilde nakdî ve aynî yardımlar yapar. Bu kabiliyetli öğrenci ve araştırmacıların iaşe ve ibadelerini temine yardımcı olur ve her türlü desteği sağlar. Öğrenci yurtları, eğitim merkezleri ve benzeri kuruluşlar açarak Türk çocukları ile araştırmacıların görgü, bilgi ve ihtisaslarını artırıcı teşvik ve yardımlarda bulunur. Müsabakalar tertip eder, ödüller verir. Bu maksatla öğretim krum ve kuruluşlarına yardımcı olur veya benzer kurumları tesis ve idame ettirir.
o) Vakfın mal varlığını çoğaltmak ve gelirini arttırmak üzere gayesine uygun ve konusu ile alakalı her türlü tivari ve ekonomik faaliyette bulunur. Bu konularda gerekli faaliyette bulunabilmek için işletmeler tesis eder, şirketler kurar.
ö) Mütevelli Heyeti’nin ilgili Bkanalık ve mutabık kalacağı genel, özel ve katma bütçeli daire,
kurum ve kuruluşların bütçeleri içinde yer alan ve alacak olan çeşitli amme hizmetlerinin
ifası için harcamalarda bulunmak suretiyle ammenin menfaat ve refahını temine yardımcı
olur ve hayır yapar.

p) Vakıf, yukarıda sayılanlar dışında ayrıca faydalı ve verimli olacağına inandığı, gayesi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili işleri de Mütevelli Heyeti’nin teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile yapar.

II) TASARRUFLAR:
Vakfın gayesine ulaşmak için yapacağı faaliyetleri kolaylaştırmak ve bu faaliyetlere mâli kaynak sağlamak için kanunî sınırlamalar dışında ve vakfın gayesine uygun olarak miktar ve değeri sınırlanmamış olarak nakde, taşınır veya taşınmaz mallara ve her üçünden müteşekkil mal ve mülke ve mal varlığına ve haklarına, amacına uygun şartlı ve şartsız her türlü bağış, tahsis, vasiyet ve çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satınalma, kiralama suretiyle sahip olmaya, idare etmeye, tasarruflarda kullanmaya ve harcamaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulüve gelirlerini yatırımlarda kullanmaya, şirketlerin bilcümle hisse senetlerini, obligasyonlarını veya hisse temsil eden veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bütün bunlara ait kupon ve küpürleri, almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan vakıflarla ve yerli ve yabancı vakıf ve benzeri kurumlar ve kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı temin için anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleriarttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kâr hissesini sarfa, şirketlerdeki hisselerini devir ve satmaya, gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, bütün bu nakit, menkul ve gayrimenkulleri ve haklarını işletip, değerlendirilmerini gerekli yollarla sağlamaya, gerekirse amaca uygun tesisler kurarak bizzat işletmeye, mevcut veya doğacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için menkul ve garimenkul malların rehin ve ipoteği dahil her türlü teminatlarını almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, menkul ve gayrimenkul malları rehin göstermeye, ipotek ettirmeye ve sair teminatlar vermeye velhasıl bu maddede yazılı faaliyet ve tasarruflarla ilgili bilcümle teşebbüs, temellük, sözleşme, toplantı, işletme ve icraatı yapmaya, gerekli işlemleri icraya yetkilidir.
C- Vakıf; kuruluş öz varlığına ve yukarıda belirtilen faaliyet, tasarruflar ve gelirlerine ilaveten, Genel Kurul üyesi olan veya vakıf faaliyetlerinden yararlanacak olan şahıs ve işletmelerin iş kapasitelerine gore Mütevelli Heyet’ce tespit edilecek kıstaslar uyarınca yapacakları katkı ve bağışlarla devamlı yıllık gelir sağlama yetkisine sahiptir.
D- Vakıf bu maddede belirtilen tüm yetkilerini Medeni Kanunun 46.Maddesi çerçevesinde kullanılabilir ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.
Biz kurucular, bu vakfın ilelebed payidar olmasını Allah’dan (c.c) niyaz eder ve bekâsını Türk Devleti’nin yetkili mercilerinin, adliyesinin: adil, dikkatli ve anlayışlı alâkalarına tevdi ederiz.

MADDE 3 VAKFIN VARLIĞI:
Vakfın ilk kuruluş varlğı, vakfa tahsis edilen 30.000.000.-TL(yalnız Otuzmilyon.-TL)’dir. Vakfın gayesine uygun çalışmalar yapılabilmesi, kuruluş, teşkilatlanma ve ilk faaliyetler için gerekli harcamalar vakfın özvarlığından ve gelecek gelirlerinden karşılanacaktır. Vakfın bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, para, menkul ve gayrimenkulleri herhanfi bir hukuki yolla iktisap edebilir ve 2.maddede belirtilen tasarruflarla mal varlığını ve gelirlerini arttırabilir. Artan mal varlığından bir kısmının veya tamamının öz varlığa ilavesine Genel Kurul karar verir.
Türk Medeni Kanunu hükümlerine gore kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 37.maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirlerini arttıracak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında gelirlerinin tamamı vakfın amaçlarına tahsis ve sarfedilir.
Vakıf gelirlerinden kanunî ve zaruri masrafların dışında kalanların %80’I Devlet Genel Bütçesinde bahsolunan hizmetleri karşılayacak şekilde, Vakıf Senedinin 2.maddesinde yazılı, eğitim, öğretim, araştırma, ihtisas, ekonomik, mâli, sosyal ve kültürel faaliyetlere tahsis edilir. Geriye kalan gelirlerin sarf şekli, yine vakfın gayesine uygun olarak Mütevelli Heyeti’nce kararlaştırılır.

MADDE 4 VAKFIN ORGANLARI:
Vakfın organları, Genel Kurul, Mütevelli Heyeti ve Denetçiler’dir.

MADDE 5 VAKIF GELEN KURULU:
Genel Kurul’un görev ve yetkileri:
Genel Kurul, vakfın çalışmalarına mevzuat ve vakıf resmi senedi çerçevesinde yön veren esas organdır. Vakfın idaresiyle yükümlü ve sorumlu olan Mütevelli Heyeti’ni seçmek, denetlemek, denetçiler raporlarını değerlendirmek, Mütevelli Heyeti’ni ve denetçileri ibra etmek, Vakıf şubelerinin açılmasını karara bağlamak, Mütevelli Heyeti’nin sunacağı konularda karar vermek, vakfın dağılması halinde mal verlığının tercihan benzer gayeye hizmet eden kurum veya kuruluşlara devredilmesine karar vermek Genel Kurul’un görev ve yetkileri arasındadır.
Genel Kurul, şu üç grup üyeden teşekkül eder:
A- Kurucular: Ekli listed isimleri yazılı kurucular Genel Kurul’un tabii üyesidirler.
B- Vakıf Genel Kurulu üyeliğini iktisap edenler: Belirlenecek esaslar uyarınca Genel Kurul üyeliğine Mütevelli Heyet tarafından davet edilen ve bu daveti gerekli şartları yerine getirerek kabul eden ve Genel Kurul’da üyeliğe Kabul edilenlerdir. Mütevelli Heyeti seçilene kadar belirlenecek esasları ve bu daveti kurucu Mütevelli Heyeti yapar.
C- Şeref üyeleri: Vakfa yararlı olan veya olacak gerçek ve hükmi şahıslar veya görevler sahiplerinin Mütevelli Heyeti’nin teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile şeref üyeliğine seçilmeleri mümkündür. Şeref üyeleri, Genel Kurul toplantılarına ve müzakerelerine katılırlar, oy kullanma ve halef tayin etme dışında Genel Kurul üyelerinin diğer haklarına sahiptirler; ancak, şeref üyeleri Genel Krurul’da Başkanlık Divanı’na seçilirlerse oy hakkına sahip olurlar.

MADDE 6 HALEF TAYİNİ:
(İSTANBUL 7.Hukuk Hakimliği, Esas No: 1996/82, Karar No: 1996/576)

Yukarıda 5.Maddenin Afikrası uyarınca Genel Kurul üyesi olan hakiki şahıslar vefatları, iş göremez hale gelmeleri veya ağır hastalıkları halinde kendi yerlerine Genel Kurul Kurucu Üyeliği haklarını iktisâb edecek en az iki adayın ismini kapalı bir zarf içinde Vakıf Genel Sekreterliğine teslim ederler. Bu iki adaydan biri toplantıya katılan Kurucu Üyelerin salt çoğunluğu ile Kurucu Üyelik haklarını iktisâb eder. Bu adaylar Genel Kurul Üyeliğini iktisâb edinceye kadar tayin edenlerce her zaman aynı usûlle değiştirilebilirler. 5.maddenin A fıkrasındaki bir Genel Kurul Üyesinin aday göstermeden veya gösteremeden üyelik durumunu kaybetmesi veya gösterilen bir adayın Genel Kurul Üyeliğini iktisâb etmesine harhangi bir mâni bulunması sonucu Kurucu Üyelerin adedinde bir eksilme olması halinde, boşalan yere veya yerlere toplantıya katılan Kurucu Üyelerin salt çoğunluğu ile yeni üye veya üyeler seçilir.

MADDE 7 GENEL KURUL, BAŞKANLIK DİVANI, TOPLANTILAR, KARAR NİSABI:
A- Genel Kurul, Vakıf resmi senedinin tescilini takip eden bir yıl içinde ilk toplantısını yapar. Genel Kurul, her toplantısında görevleri müteakip toplantının Başkanlık Divanı teşekkül edinceye kadar sürecek olan, Genel Kurul Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, b,r Katip ve bir Üyeden müteşekkil Başkanlık Divanını seçer. Başkanlık divanına ve Genel Kurul toplantılarına Başkanın bulunmadığı zamanlarda en yaşlı Başkan Yardımcısı riyeset eder. Divandaki boşluk, Genel Kurul tarafından yapılan seçimle doldurulur.
B- Genel Kurul ilk toplantı dışında yılda en az bir defa Mütevelli Heyeti’nin daveti ile olağan toplantısını yapar.
C- Genel Kurul 5.maddenin A ve B fıkralarında belirlenen üyelerden en az üçte birinin yazılı isteği üzerine, bu isteğin Mütevelli Heyetin’ce tebellüğü tarihinden itibaren en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Ayrıca Mütevelli Heyeti, Genel Kurul’u her zaman olağanüstü toplantıya davet edebilir.

D- Olağan ve olağan üstü toplantoıların yeri, günü, saati ve gündemi üyelere, uygun vasıtalarla Mütevelli Heyeti tarafından duyurulur.
Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışındaki bir konu üzerinde görüşme yapılamaz ve karar verilemez.
E- Genel Kurul, 5.Maddenin A ve B fıkralarında belirtilen üyeler toplam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda bu nisap temin edilemezse, ikinci toplantıda nisap aranmaz. Karar nisabı, toplantıya katılan oy kullanma hakkına sahip üyelerin sayısının yarısını aşan sayıdır. Oyların eşitliği halinde toplantıyı idare eden Başkan’ın oyu iki oy sayılır.

MADDE 8 DENETÇİLER:
Genel Kurul, kendi arasından veya dışarıdan üç kişiyi iki yıl için Denetçi olarak seçer. Üç kişi de yedek üye seçilir. Aynı kişilerin yeniden seçilmesi mümkündür. Denetçiler, yılda en az iki defa vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceler görüşlerini ve tavsiyelerini bir raporla Genel Kurul Divan Başkanlığı’na ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na sunarlar.

MADDE 9 MÜTEVELLİ HEYET:
Mütevelli Heyeti Genel Kurul’ca seçilen 9 üyeden teşekkül eder. Mütevelli Heyeti üyeliği seçimleri iki yılda bir yapılır. Her seçim döneminde Mütevelli Heyeti üyelerinin üçte biri yenilenir. İlk iki dönem için değişecek Mütevelli Hyeti üyeleri kur’a ile belirlenir. Tasnif sonucu Mütevelli Heyeti teşekkül ettikten sonra rey alan diğer üyeler aldıkları rey adedi sırasına gore Mütevelli Heyeti yedek üyesi Kabul edilirler.
Yedek üye adedi en az üçdür. Gerekirse yedek üyelik için ayrı seçim yapılır. Mütevelli Heyeti üyelerinden ancak bir tanesi Genel Kurul üyeleri dışından seçilebilir.
Eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.
Mütevelli Heyeti her seçim sonrası kendi arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı ile bir muhasip seçer ve gerekli gördüğü görev bölümünü yapar. Belirli işler için komisyonlar kurabilir. Başkan, görevlerinden bir kısmını Başkan Yardımcılarına devredebilir. Mütevelli Heyeti görevlerinin bir kısmı veya tamamının ifası için Başkanın veya Başkan Yardımcısının Başkanlığında en az üç kişiden müteşekkil bir icra kurulu tayin edebilir. İcra Kurulıu, Mütevelli Heyeti’ne karşı sorumludur.
Mütevelli Heyeti, Vakıf Resmi Senedi, Genel Kurul’un tavsiyeleri ve mevzuat hükümlerine göre vakfı idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Mütevelli Heyeti her takvim yılı için bir bütçe hazırlar, Genel Kurul’un tasvibine sunar. Bu bütçede gelirlerin, vakfın amacına tahsis şekli ve oranlarını, vakıf resmi senedi esaslarına ve vakfa yapılan bağışların şartlarına gore tespit eder. Olayların gelişmesine ve amaca uygun, ihtiyaçlar doğrultusunda Mütevelli Heyeti veya Genel Kurul bütçede değişiklik yapabilir. Mütevelli Heyeti, Başkan bulunmadığında Başkan Yardımcılarının birisinin riyasetinde toplanır.
Toplantı nisabı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Karar nisabı, toplantıya katılanların sayısının yarısını aşan sayıdır. Oyların eşitliği halinde toplantı Başkanının oyu iki oy sayılır.

MADDE 10 GENEL SEKRETER:
Mütevelli Heyeti, ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreteri’ni tayin eder. Vakıf Genel Sekreteri, vakıf idare teşkilatının ve profesyonel kadronun amiridir. Mütevelli Heyeti kararlarının uygulanması, Mütevelli Heyeti ve Genel Kurul’un sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi görevleri arasındadır. Genel Sekreterliğin ve vakıf idare teşkilatının kuruluş ve çalışmaları Mütevelli Heyeti’nce hazırlanan ve Genel Kurul’un tasvibine sunulan bir yönetmelikle belirlenir. Genel sekreter Mütevelli Heyeti’ne karşı sorumludur.

MADDE 11 MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİNİN KAYBEDİLMESİ:
Mütevelli Heyeti üyeliği aşağıdaki hallerde kaybedilir:
a) Ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis cezası almış veyahut yüz kızartıcı suçlardan herhangi birinden hüküm giymiş üyeler,
b) Vakfın gayesinde veya yönetmeliklerine aykırı hareketleri tespit edilen üyeler:
Mütevelli Heyet’çe ihraç edilir. İhraç edilen üyenin, bu karara karşı itirası olursa, nihaî ve kesin kararı ilk toplantısında Genel Kurul verir.

MADDE 12 VAKIF TÜZÜĞÜ:
Vakıf organlaro ve vakıf idare teşkilatının kuruluş ve çalışmalrı, vakfın idare ve temsilinin detaylı kuralları Mütevelli Heyetince hazırlanan ve Genel Kurul tarafından kabul edilen tüzükle tesbit edilir. Genel Kurul ve Mütevelli Heyeti üyeleri, Vakıf profesyonel idare kadrosunda görevlendirilebilirler, ancak bu görevleri ile ilgili konularda üyesi oldukları organda ibra oyu kullanamazlar.
Mütevelli Hyetei ihtiyaca gore diğer konularda Yönetmelikler hazırlar ve bunları Genel Kurul’un tasvibine sunar.

MADDE 13 DEĞİŞİK HÜKÜMLER:
Vakfın herhangi bir sebep ve surette amacını gerçekleştiremez hale geldiğine mütedair Genel Kurul kararınınsicile tescili için, denetleme makamının bu kararı kabulü şarttır. Bu halde vakfın o tarihteki mevcut varlığı Genel Kurul kararında belirtilen kurum veya kuruluşlara devredilir. Herhangi bir sebeple Genel Kurul karar vakfın Mal verlığı Türkiye Millî Kültür Vakfı, Türk Petrol Vakfı, İlim Yayma Vakfı ve Türk Edebiyatı Vakfı’na eşit paylarda intikal eder.

MADDE 14
Bu vakıf senedinde yer almayan husularda kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1
Vakfın kuruluşunun ve tescil muamelelerinin ikmâlini müteakip ilk yapılacak Genel Kurul’a kadar, faaliyette bulunmak üzere aşağıda ad ve soyadları yazılı kimseler Vakfın Kurucu Mütevelli Heyeti’ni teşkil ederler.

Asil Üyeler:
1. Prof. Dr. Sabahattin ZAİM
2. Rasim CİNİSLİ
3. Gündüz SEVİLGEN
4. N. Kemal ZEYBEK
5. Doç. Dr. Ömer A.AKSU
6. Mustafa ÖNCEL
7. Mustafa EKİNCİ
8. Mustafa KAVURMACI
9. Ahmet İYİOLDU
Yedek Üyeler:
1. Dr. Özcan BOLCAN
2. Doç. Dr. Kahraman EMMİOĞLU
3. Hasan LÖK

GEÇİCİ MADDE 2
Aynı dönem için aşağıda ad ve soyadları yazılı kimseler vakfın denetçileri olarak vazife alırlar.

Asil Üyeler:
1. Prof. Dr. Nevzat KOR
2. Dr. Alaattin BÜYÜKKAYA
3. Ömer Faruk BERKSAN
Yedek Üyeler:
1. Hanefi POLAT
2. Sedat KALSIN
3. Melek ARAS

GEÇİCİ MADDE 3
Vakfın kuruluş muameleleri, gerekli müracaatlar, mahkeme tescili gibi bilcümle muameleleri münferiden veya müştereken yapmaya takip ve sonuçlandırmaya Avukat Rubil GÖKDEMİR ve Avukar Veli TAŞDEMİR yetkilidirler. Diye sözlerini bitirmeleri üzerine işbu düzenleme suretiyle vakıf senedi okumaları için ilgililere verildi. İlgililer vakıf senedi ni okuduklarını, içindekilerin arzu ve isteklerine uygun olduğunu beyan etmeleri üzerine işbu düzenleme vakıf senedi hep birlikte imzalandı ve mühürlendi.(Bindokuzyüzseksensekiz yılı Haziran ayının yirmiyedinci pazartesi günü 27.6.1988)
Prof. Dr. SABAHATTİN ZAİM
RASİM CİNİSLİ
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN
N. KEMAL ZEYBEK
Doç. Dr. ÖMER A. AKSU
Dr. ÖZCAN BOLCAN
HASAN LÖK
M. ESAT GÜÇHAN
Dr. ALAADDİN BÜYÜKKAYA
MUSTAFA ÖNCEL
MUSTAFA KAVURMACI
Ö. FARUK BERKSAN
İLHAN KARAVELİOĞLU
Doç. Dr. KAHRAMAN EMMİOĞLU
MELEK ARAS
HASAN TURAN
Prof. Dr. NEVZAT KOR
HANEFİ POLAT
SEDAT KALSIN
Dr. CEZMİ BAYRAM
İSMET ANAÇ
MUSTAFA BALLI
MUSTAFA EKİNCİ
SELÇUK BERKSAN
TANER HACI ARİF KAPTANOĞLU
ALİ COŞKUN
adlarına
Avukat VELİ TAŞDEMİR

İmza

Kendi adına asaleten:
AHMET İYİOLDU

İmza

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Prof. Dr. SABAHATTİN ZAİM MEHMET TURGUT
Prof. Dr. NEVZAT YALÇINTAŞ MUHARREM KARSLI
Prof. Dr. ÖMER AKSU MUSTAFA KAVURMACI
Prof. Dr. RUŞEN GEZİCİ N. KEMAL ZEYBEK
Prof. Dr. MİM KEMAL ÖKE SAMİ ERDEM
Prof. Dr. CEMAL ŞANLI SABRİ ÜLKER
Doç. Dr. ALİ ÖZEK YAŞAR GÖKTÜRK
Dr. METİN ERİŞ İSMAİL KAHRAMAN
Dr. MEHMET AKDAŞ ERGUN GÖZE
İBRAHİM BODUR CEMİL ÇİÇEK
AHMET KABAKLI TEVFİK ERTÜZÜN

İHTİSAS KURULLARI

1. İktisadi Araştırmalar Kurulu
2. Eğitim ve Sosyal İşler Kurulu
3. Yayın ve Halkla İlişkiler Kurulu
4. Kalite ve Standartlar Kurulu
5. Mali İşler Kurulu
6. Çevre Kurulu
7. Bankacılık ve Finans Kurulu
8. Bilim ve Teknoloji Kurulu
9. Genç Müteşebbisler Kurulu
10. Dış Ticaret Kurulu
11. Yatırımlar ve Teşvik Kurulu